Svens StrandstensSite
Magmatiske bjergarter - Dagbjergarter

Dagbjergarter er karakteriserede ved at have en meget finkornet eller tæt grundmasse. Evt. kan den delvist betå af glas.

De fleste bjergarter i denne gruppe er porfyriske. At den er porfyrisk vil sige, at der er strøkorn af mineraler, som allerede var udkrystalliseret i magmaen inden den nåede op til jordoverfladen. Der kan være strøkorn af én eller flere typer:

Da grundmassen er så finkornet, er det ikke muligt at bestemme grundmassens mineralsammensætning - den modale sammensætning. Du kan derfor ikke umiddelbart anvende QAPF-diagrammet for vulkanitter.

Du har i almindelighed heller ikke mulighed for at bestemme den normative (kemiske) sammensætning og navngive prøven ud fra TAS-diagrammet, som opdeler bjergartstyperne efter indholdet af (Na2O+K2O) og SiO2.

Når du skal bestemme en vulkansk bjergart må du nøjes med en skønsmæssig vurdering og herudfra anbringe prøven i et af felterne i QAPF-feltdiagrammet for vulkanitter. Man baserer sig herved især på de typer strøkorn, der er til stede, men grundmassens farve og struktur kan også være til nogen hjælp.

Udtrykkene porfyr og porfyrit er i princippet udgået af geologers ordforråd - i stedet taler man om rhyolitter, andesitter, basalter etc. Blandt amatørgeologer og ledebloksfolk trives porfyrbetegnelsen dog stadigvæk. Der anvendes ofte en tilføjelse til ordet porfyr for nærmere at definere egenskaber ved grundmasse og strøkorn. Det ville være en overdrivelse at påstå at betegnelserne anvendes systematisk og konsekvent, men herunder opregner jeg, hvorledes jeg mener det forholder sig.

Den her ovenfor nævnte inddeling siger ikke noget omhvordan bjergarten er dannet.

Man ser ofte, at der er diskussion om hvorvidt en bjergart er en porfyr eller en ignimbrit. Det er et meningsløst spørgsmål, for bjergarten kan så udmærket være begge dele. Der er imidlertid tradition for at samle bjergarter som fremviser tydelige ignimbritkendetegn så som pimpstensslirer (eutaxitisk tekstur) og pseudofluidal tekstur (ofte omtalt som fluidal tekstur) i en gruppe for sig selv, som man frejdigt kalder ignimbritter. Det er også i orden, hvis bare man er klar over den rette sammenhæng.

 

Herunder er der eksempler på de forskellige dagbjergartstyper. Hvis du vil se en oversigt over porfyrer delt op efter strøkornstyper og grundmassens farve kan du klikke her: PORFYRSKEMA