Svens StrandstensSite
Oslofeltet - Sure dybbjergarter - Nordmarkit, Grefsensyenit, Pulaskit, Hedrumit, Ekerit

Siden er under opbygning. En kritisk gennemgang af de enkelte sten mhp mere sikker diagnosticering er påkrævet.

I riftdannelsens stadium 5 finder vi 3. batholithfase, hvori der dannes syenitiske og alkaligranitiske bjergarter. Hovedbjergarten her er Nordmarkit, som er en alkalisk alkalifeldspatsyenit med et beskedent kvartsindhold. Hvis kvartsindholdet går mod nul kaldes bjergarten pulaskit eller, hvis der optræder små mængder nefelin, nefelinpulaskit. Hvis der derimod optræder større kvartsmængder - helt op mod 35% - har vi en alkalisk alkalifeldspatgranit, som kaldes Ekerit efter en af hovedlokaliteterne ved søen Eikeren. Hvis magmaen differentierer i lidt mere basisk retning med mere plagioklas og hvor indholdet af mørke mineraler skifter fra Na-mineraler som ægirin og Na-amfibol til biotit, har vi at gøre med Grefsensyenit.

Udbredelsen af disse bjergarter er ganske stor med størst koncentration nord for Oslo, men også med betydelige forekomster længere mod syd.

Nordmarkit

Nordmarkit er en fin- til mellemkornet - sjældnere grovkornet - alkalifeldspatsyenit som langt overvejende består af rektangulære, perthitiske feldspatkrystaller. Mellem disse er der forholdsvis få mørke mineraler især i form af Na-pyroxen og -amfibol: Ægirin, Arfvedsonit, Riebeckit. Lys kvarts i små korn, op til 10%. Teksturen oftest massiv, men kan være trachytisk. Porfyriske former forekommer. Hovedfarven er grårød, lysegrå eller brunliggrå. Miarolitiske hulrum med sjældne mineraler almindelige.

Nordmarkitporfyr: Finkornet, enskornet gulligrosa/grå mellemmasse af perthit, kvarts og hornblende. ½-5 mm lange grå, idiomorfe feldspatstrøkorn.

Grefsensyenit

Grårød syenit (ikke alkalisyenit), som indeholder lyserøde, homogene alkalifeldspatkrystaller, grålige, rektangulære eller ovale plagioklaskrystaller (langt overvejende albit) på 3-8 mm. Plagioklaserne inderholder ofte alkalfeldspat som klatter i og som ringe omkring plagioklasen. Kvarts findes i små mængder i mellemrummene mellem feldspaterne. Mørke mineraler forekommer som biotit (oftest dominerende), augit og hornblende. Magnettit, titanit, apatit og zirkon.
Grefsensyenit findes i en enskornet, mellem- til grovkornet type og som en porfyrisk type.

Ekerit

Ekerit er en Na-rig alkalifeldspatgranit (alkalisk alkalifeldspatgranit) og består af perthitisk alkalifeldspat, varierende mængder kvarts samt mindre mængder ægirin og arfvedsonit. Bjergarten kan være både ret finkokornet og temmelig grovkornet.

Pulaskit

Minder meget om Nordmarkit, men indeholder ikke kvarts. Hvis bjergarten indeholder nefelin kaldes den nefelinpulaskit. Mørke mineraler udgøres overvejende af ægirin og Na-hornblende (Arfvedsonit, Riebeckit). Ved Foss i Lougendal findes en variant med et anseeligt indhold af mørke mineraler.

Hedrumit

Principielt en nefelinfattig (0-10%), kvartsfri, biotitførende, grov-til mellemkornet, nefelinsyenitisk subvulkansk bjergart med trachytisk tekstur fra Larvikområdet - navngivet efter Hedrum Sogn ved Larvik. Oftest lyserød eller grå.

Betegnelsen omfatter også mere eller mindre lignende bjergarter fra andre lokaliteter i Oslofeltet: Nogle ægirinførende, andre feldspatporfyriske og den helt specielle Hedrumit af Skirstad-Kjern-type har biotitaggregater og strøkorn (undertiden meget talrige) af alkalifeldspat og pyroxen.

Content for class "litteratur_cont" Goes Here