Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Idefjordsegmentet - Senorogene intrusioner - Blomskoggranit

Blomskoggranitten den vestligste af de sveconorvegiske senorogene granitter. Den findes i det sydvestligste Värmland tæt på grænsen til Norge og måske også i mindre udstrækning på den norske side af grænsen, som er dårligt kortlagt. Den findes i en halv snes adskilte småplutoner og menes at have nogenlunde samme alder som Bohusgranit - dvs. ca. 920 Ma.

Den beskrives som en grå til lyserød enskornet, fin- til middelkornet, massiv granit. Enkelte steder er den plagioklasporfyrisk.

Der er mange pegmatitlommer og også regulære pegmatitgange uden for plutonerne. Granittens peraluminøse karakter giver sig udslag i betydeligt indhold af muskovit og granat i pegmatitterne og i mindre grad også i de finkornede typer. Granaterne er af magmatisk oprindelse, hvilket ses af deres ret store indhold af mangan, ligesom de i modsætning til granaterne i de omkringliggende metamorfe bjergarter er Ca-fattige.

Lindh og Gorbatschev, 1998 : Beskrivning till berggrundskartan över Värmlands Län 2. SGU Ser. Ba nr. 45:2. s. 59-61 og 141-144

Wedding, B., 198906 15: Magmatic garnets in the Blomskog pegmatite, southwestern Sweden. Geologiska Foreningens iStockholm Forhandlingar, Vol. I1 1. Pt. 2, pp. 149-153. Stockholm