Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet - Askersundsuiten - Graversforsgranit, Stavsjögranit, Jönåkergranit

Nord og nordøst for Norrköping ligger tre større intrusioner samt en masse satellit-intrusioner med granitiske bjergarter, som tilhører TIB 0 og altså har en alder på ca. 1,85 Ga. Det drejer sig om Graversfors-, Stavsjö- og Jönåker-intrusionerne. Især mellem Stavsjö og Graversfors ligger en del enklaver, som oprindeligt blev opfattet som værende lidt ældre og derfor mere påvirkede af den svecofenniske orogenese (serorogene eller sent-orogene), mens de øvrige blev opfattet som postorogene og dermed mindre deformerede. Efter nyere opfattelse er der ikke grund til at skelne på denne måde, idet de alle i større eller mindre grad er påvirkede af den svecofenniske orogenese, omend der selv inden for små områder kan være ret stor forskel på i hvor stor udstrækning det giver sig til kende.

Hovedparten af bjergarterne er grovporfyriske - ofte med rektangulære megakryster.

Graversforsgranit

Graversforsmassivet har en næsten cirkulær udbredelse med en diameter på ca. 10 km. 90% af forekomsten består af porfyriske granitter, mens den sidste tiendedel udgøres af en ganske anderledes udseende enskornet granit fattig på mørke mineraler og plagioklas.

Bjergarterne i den vestlige del af massivet er generelt mere SiO2-holdige end dem i den østlige del.

Stavsjögranit

Stavsjögranit findes i et lille massiv øst for Graversforsintrusionen. Man forestiller sig, at de oprindeligt har været en del af samme intrusion, men er blevet adskilt ved erosionsprocesser. Her findes grovporfyriske bjergarter med rekangulære megakryster, som ofte ligger subparallelt lejret

Jönåker-gnejsgranit

Jönåkergnejsgranit findes i det nordøstligste af intrusionerne i Askersundsuiten. Udtalt gnejsgranitisk. Uanvendelig som ledeblok.

Högdahl, Andersson and Eklund. 2004: The Transscandinavian Igneous Belt (TIB) in Sweden: a review of its character and evolution. Geological Survey of Finland

Wikström, Anders: Berggrundskartan Katrineholm SV 1976 og beskrivning til samme

Wikström, Anders: Berggrundskartan Katrineholm SO 1978 og beskrivning til samme